MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

Javni poziv za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima radnik/radnica za pomoć u kući (u nastavku teksta: radnik za pomoć u kući), na određeno vrijeme (planirano zapošljavanje na 34 mjeseca) za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ruka pomoći- za sretniju starost”

Na temelju Odluke  o financiranju  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024.  godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0191, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Zaželi – prevencija institucionalizacije,  MI “ udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju” ( OIB : 67956121439) u sklopu projekta

“ Ruka pomoći- za sretniju starost “ objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

 1. Objavljuje se Javni poziv za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima radnik/radnica za pomoć u kući (u nastavku teksta: radnik za pomoć u kući), na određeno vrijeme (planirano zapošljavanje na 34 mjeseca ) za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ruka pomoći- za sretniju starost”.

Broj traženih osoba: 8

Mjesto rada: područje grada Požege i prigradskih naselja, grada Pleternice

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Prijevoz na rad: u cijelosti

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, broj: 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23. – odluka US RH) (u nastavku teksta: ZOR).

Razina obrazovanja:

 • osobe bez obrazovanja i nezavršene osnovne škole
 • osnovna škola
 • srednjoškolsko obrazovanje do tri godine
 • srednjoškolsko obrazovanje do četiri godine.

Radnik za pomoć u kući je osoba koja pruža uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijima od 65 godina i osobama s invaliditetom. Pružanje usluge potpore i podrške uz podjelu paketa potrepština, uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

 

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Osobe koje se prijavljuju na ovaj Javni poziv obvezne su priložiti:

 • prijava za posao
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika dokaza o stručnoj spremi, ili vlastoručna potpisana izjava da osoba nije završila osnovnu školu)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva).

U prijavi na ovaj Javni poziv obvezno je navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronske pošte (e-mail).

 

Obavezan je probni rad 3 (tri) mjeseca.

Kandidati će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originale dokumenata.

 1. Radni odnos zasniva se s Udrugom MI kao poslodavcem nakon provedenog selekcijskog postupka sukladno odredbama ZOR-a.
 • Prijave na Javni poziv, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web stranici Zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega  i to neposredno ili preporučenom poštom, na adresu: Udruga MI , Ulica Hrvatskih branitelja 11a, 34000 Požega , s naznakom : “ Prijava za zapošljavanje radnika/ radnice u sklopu projekta “Ruka pomoći- za sretniju starost”.
 1. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na Javni poziv ne smatraju se kandidatima prijavljenim na ovaj Javni poziv.

 1. U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18.), prijavom na Javni poziv osoba daje privolu za prikupljanje i obradu svih unaprijed navedenih osobnih podataka te privolu za testiranje za navedena radna mjesta, a sve u svrhu zapošljavanja.
 2. Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na : 099/201 0456 ili na e-mail info@mi-udruga.hr.
 • O rezultatima Javnog poziva, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 • Ovaj će se Javni poziv objaviti na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega te na oglasnoj ploči Udruge MI i na web stranici Udruge ( https://www.mi-udruga.hr/).

 

Epson_13032024065410 (1) (1)