Statut udruge

Na temelju članka 11.Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 70/96) na Skupštini Udruge roditelja djece s posebnim potrebama “MI“, održanoj 24.veljače 2001. godine donesen je:

STATUT

OSNOVNE ODREDBE

ČLANAK 1.

 • Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “MI ” ( u daljnjem tekstu: Udruga) je humanitarna udruga s ciljem unapređivanja kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.
 • Puni naziv Udruge glasi: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ” MI “.
 • Skraćeni je naziv Udruge je: ” MI “.
 • Sjedište Udruge je u Požegi, Matije Gupca 6.

ČLANAK 2.

 • Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm.

ČLANAK 3.

 • Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s posebnim potrebama i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

ČLANAK 4.

 • Rad Udruge je javan.
 • Javnost rada ostvaruje se javnim djelovanjem svih organa Udruge, obaviještavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine podobne za pravodobno i objektivno obaviještavanje o djelovanju Udruge, kako članstva tako i ostalih zainteresiranih osoba.

ČLANAK 5.

 • Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik i dopredsjednik Udruge, a u skladu sa stavovima predsjedništva.

DJELATNOST UDRUGE

ČLANAK 6.

Udruga nastoji ostvariti svoje ciljeve kroz slijedeće djelatnosti:

 • uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece s posebnim potrebama, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu
 • informiranje članstva i javnosti o problemima djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji
 • poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s posebnim potrebama
 • poticanje razvoja potrebnih ustanova (primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.)
 • organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl.
 • organiziranje programa za djecu s posebnim potrebama u suradnji sa stručnjacima (kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl.)
 • izdavačku djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruge (informacije, suradnja na prijevodima stručne literature i sl.)
 • prikupljanjem i raspodjelom humanitarne pomoći
 • radom na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji

ČLANAK 7.

 • Udruga razvija svoju djelatnost kao jedinstvena organizacija.
 • U okviru Udruge, radi racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja djelatnosti iz članka 6., s obzirom na područje djelovanja, organiziraju se podružnice kao posebne unutrašnje organizacione jedinice Udruge.
 • Podružnice se organiziraju po urbanim centrima.
 • Podružnica ima svoj pečat koji osim sadržaja pečata iz članka 3. Statuta, sadrži i ime urbanog centra u kojem djeluje.
 • Odluku o organiziranju podružnice donosi Predsjedništvo Udruge.
 • Podružnica nije pravna osoba.
 • Podružnica ima svoj žiro-račun.
 • Radom podružnice rukovodi voditelj podružnice kojeg imenuje Predsjedništvo.

Voditelj podružnice:

 • predstavlja podružnicu, a može zastupati Udrugu temeljem posebne punomoći
 • organizira i rukovodi djelatnošću podružnice u okviru djelatnosti Udruge
 • predstavlja podružnicu kao izvjestitelj u Predsjedništvu
 • informira podružnicu o radu Predsjedništva
 • podnosi Predsjedništvu i predsjedniku Udruge periodična izvješća o radu podružnice
 • za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu

ČLANSTVO

ČLANAK 8.

 • Članom Udruge može postati svaka fizička osoba, domaća ili strana, koja prihvaća Statut i Etički kodeks Udruge i daje svoj doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka navedenih u ovom Statutu.
 • Članovi Udruge su redovni članovi, članovi prijatelji, počasni i nominalni (djeca).
 • Redovnim članom može postati osoba koja u užoj obitelji ima dijete s posebnim potrebama.
 • Članom prijateljem može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.
 • Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti Udruge, a bira se na prijedlog Predsjedništva i uz suglasnost Skupštine.
 • Nominalni članovi Udruge su djeca redovnih članova Udruge koja imaju posebne potrebe.
 • Primanje u članstvo inicira se ispunjavanjem pristupnice, a o primanju odlučuje Predsjedništvo.

ČLANAK 9.

Članovi Udruge imaju pravo i obvezu:

 • da svojim radom doprinose ostvarivanju programa i zadataka Udruge
 • da uredno plaćaju članarinu za pokriće troškova i obveza Udruge
 • da sudjeluju u radu i da biraju i budu birani u sva tijela Udruge
 • da poštuju privatnost svakog člana Udruge

ČLANAK 10.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupom po osobnoj želji
 • isključenjem odlukom Predsjedništva ukoliko član ne izvršava svoje obveze ili djeluje suprotno interesima Udruge ili ako teže povrijedi Etički kodeks Udruge
 • nedolaskom i neplaćanjem članarine duljim od šest mjeseci
 • prestankom rada Udruge

Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo. Protiv odluke o isključenju može se podnijeti pismeni prigovor Skupštini Udruge u roku od 30 dana od primitka odluke. Odluka Skupštine je konačna.

ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

ČLANAK 11.

 • Skupština je najviši organ Udruge a čine ju svi redovni članovi Udruge.
 • Skupštinu saziva Predsjedništvo prema potrebi , a najmanje jednom godišnje.
 • Izvanrednu sjednicu Skupštine može sazvati Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili 30% članova.

ČLANAK 12.

 • Skupština zasjeda i pravovaljano donosi odluke ako joj prisustvuje najmanje trećina članova.
 • Za odluku o donošenju Statuta, izmjeni Statuta i prestanku rada Udruge potrebna je natpolovična većina glasova svih članova. Za sve ostale odluke dovoljna je natpolovična većina prisutnih.
 • Radom Skupštine rukovodi Predsjedništvo, koje na godišnjoj Skupštini podnosi izvješće o radu i poslovanju, te predlaže smjernice rada za iduće razdoblje.

ČLANAK 13.

Skupština raspravlja i donosi odluke o svim pitanjima koja se odnose na ostvarivanje programa i zadataka Udruge, a posebno o :

 • donošenju, izmjenama i dopunama Statuta Udruge i pravilnika
 • planu i programu Udruge
 • donošenju financijskog plana i usvajanju završnog računa
 • biranju i razrješenju članova Predsjedništva i Nadzornog odbora
 • biranju i razrješenju predsjednika, dopredsjednika, tajnika i bjagajnika Udruge i predsjednika Nadzornog odbora

ČLANAK 14.

 • Skupština može razriješiti članove Predsjedništva i Nadzornog odbora prije isteka mandata na koji su izabrani zbog neaktivnosti tih tijela ili neodržavanja sjednica i to u cijelosti ili samo pojedine članove.
 • Ukoliko razriješava cijelo Predsjedništvo ili Nadzorni odbor, Skupština bira novi s punim mandatom, a ukoliko razriješava samo pojedine članove bira nove članove kojima mandat traje do isteka mandata Predsjedništva ili Nadzornog odbora u koji su birani.

ČLANAK 15.

 • Skupština na prijedlog Predsjedništva donosi pravilnik koji sadrži podrobnije upute o načinu rada Udruge (Etički kodeks, financijsko poslovanje i sl.).
 • Pravilnik ne smije sadržavati odredbe suprotne ovom Statutu.
 • Odredbe Pravilnika imaju za Udrugu i njene članove istu obvezujuću snagu kao Statut.

ČLANAK 16.

 • Predsjedništvo je kolegijalno izvršno tijelo Udruge sa sedam članova.
 • Članove Predsjedništva bira Skupština iz reda svojih članova.
 • Članovi Predsjedništva po funkciji su predsjednik, dopredsjednik , tajnik i blagajnik , te predsjednici odbora.
 • Mandat članova Predsjedništva, kao i mandat predsjednika, dopredsjednika , tajnika i blagajnika , traje dvije godine, nakon isteka kojih mogu biti ponovo izabrani.

ČLANAK 17.

Predsjedništvo u okviru svojih zadataka i ovlaštenja:

 • priprema i utvrđuje prijedlog Statuta, te njegove izmjene i dopune, financijski plan i završni račun
 • saziva Skupštinu i priprema dnevni red
 • izvršava odluke Skupštine, rukovodi i usmjerava rad Udruge između dviju Skupština
 • upravlja imovinom Udruge
 • oblikuje po potrebi stalna i povremena stručna tijela i imenuje predsjednika i članove tih tijela
 • vodi brigu o zakonitom i ispravnom financijsko-materijalnom poslovanju

Predsjedništvo je odgovorno za svoj kao i sveukupni rad Udruge

ČLANAK 18.

Predsjednik Udruge:

 • predstavlja i zastupa Udrugu i organizira izvršavanje njezinih zadataka
 • predsjedava sjednicama Predsjedništva i izvršava njegove odluke
 • sastavlja godišnji izvještaj o radu Udruge

ČLANAK 19.

Dopredsjednik Udruge:

 • sudjeluje u radu zajedno sa predsjednikom
 • zamjenjuje predsjednika i ima ista prava i dužnosti kao i predsjednik

ČLANAK 20.

Tajnik Udruge:

 • ažurira evidenciju članstva
 • obavlja administrativne poslove, vodi evidenciju članova i brine o imovini Udruge
 • odgovoran je za arhiviranje i urudžbiranje dokumentacije Udruge
 • bira osobu zaduženu za vođenje financijske dokumentacije Udruge, zaključuje Ugovor sa istom , nakon što predsjedništvo Udruge da suglasnost na sadržaj ugovora koji će izabran osoba potpisati sa Udrugom
 • odgovoran je da financijska dokumentacija Udruge bude ažurirano vođena, te da ista bude vođena u skladu sa pozitivno pravnim propisima
 • odgovoran je za žigove Udruge, te je dužan za svaki žig Udruge zadužiti osobu kojoj se žig daje na raspolaganje, a isto tako je odgovoran da osoba kojoj predaje žig preuzme odgovornost za korištenje

ČLANAK 21.

Blagajnik Udruge:

 • vodi blagajničke poslove
 • prima članarinu
 • sastavlja blagajnički izviještaj o stanju imovine i prijedlogu proračuna
 • vodi blagajničku knjigu
 • odgovoran je za poslove iz svog djelokruga

ČLANAK 22.

 • Nadzorni odbor je tijelo Udruge koje ima tri člana.
 • Predsjednika Nadzornog odbora i članove bira Skupština na vrijeme od dvije godine iz reda svojih članova.
 • Za člana Nadzornog odbora ne može biti biran predsjednik Udruge kao ni članovi Predsjedništva.
 • Nadzorni odbor brine o pravilnoj primjeni Satuta i pravilnika, kontrolira materijalno-financijsko poslovanje te nadzire rad Udruge i o tome podnosi izvještaj Skupštini.
 • Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

ČLANAK 23.

 • Predsjedništvo se sastaje prema potrebi i pravovaljano donosi odluke ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
 • Sjednicu Predsjedništva priprema, saziva i vodi predsjednik Udruge ili u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik i tajnik Udruge.

ČLANAK 24.

 • Vijeće udruge čine redovni članovi, članovi prijatelji i počasni članovi Udruge, a ima svrhu uspostavljanja neposrednog kontakta roditelja djece s posebnim potrebama i svih osoba koje im žele pružiti podršku i pomoć.

ČLANAK 25.

 • Skupština i Predsjedništvo mogu, svaki u svom području rada, imenovati savjetničke komisije za aspekte zdravstva, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i sl. Sastav savjetničkih komisija, zadaci i način rada određuju se prilikom njihovog imenovanja.

ČLANAK 25A.

Udruga ima slijedeće Odbore:

 1. odbor za izgradnju koji broji 5 članova Udruge + 2 vanjska člana
 2. odbor u prirodi i s prirodom koji broji 5 članova
 3. odbor za kulturno – zabavne djelatnosti, stručni rad sa djecom i druženja , koji broji 5 članova

Svaki Odbor imenuje predsjednika Odbora , koji je ujedno i dopredsjednik Udruge za područje kojim rukovodi. Svaki Odbor dužan je početkom svake godine izraditi plan aktivnosti za tekuću godinu koji je dužan dostaviti na suglasnost predsjedništvu Udruge, a predsjednik Odbora odgovoran je za realizaciju plana Odbora.

ČLANAK 26.

 • Udruga obavlja svoje financijsko poslovanje putem vlastitog bankovnog računa.

IZVORI SREDSTAVA

ČLANAK 27.

Izvori sredstava Udruge su:

 • članarina redovnih članova i članova prijatelja
 • donacije
 • dotacije
 • sponzorstva
 • dobrovoljni prilozi
 • ostali izvori u skladu sa zakonom

Plan prihoda i rashoda utvrđuje se za svaku godinu, financijskim planom. Sredstva Udruge mogu se koristiti samo namjenski u skladu sa Statutom i usvojenim financijskim planom.

ČLANAK 28.

 • U iznimnim slučajevima Predsjedništvo može odobriti jednikratnu financijsku pomoć članu Udruge i to na prvoj Skupštini obrazložiti i staviti na razmatranje.

ČLANAK 29.

 • Funkcije u Udruzi su dobrovoljne i profesionalne. Rad pojedinaca može se nagraditi prema količini i stručnosti obavljenih poslova o čemu odluku u svakom pojedinačnom slučaju donosi Predsjedništvo.
 • Skupština može donositi odluku o primanju djelatnika u stalni radni odnos prema posebnom aneksu Ugovora.
 • Financijsko-materijalno poslovanje Udruge organizira se i vodi prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
 • Financijsko računovodstveni poslovi , prema potrebi, mogu se povjeriti stručnoj osobi.

PRESTANAK RADA UDRUGE

ČLANAK 30.

 • Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine da ne postoji potreba ili uvjeti za nastavak djelovanja.
 • Na istoj sjednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o prestanku Udruge, donosi se i odluka o raspodjeli eventualno pozitivnog salda i imovine Udruge.
 • U slučaju prestanka Udruge imovina Udruge pohranjuje se do osnivanja nove Udruge ili se prenosi na neku humanitarnu ustanovu koja ima za cilj poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama ili po odluci Skupštine može najsvrsishodnije koristiti navedenu imovinu.
 • Imovina i pozitivni saldo Udruge ne može se razdijeliti među članovima Udruge.

ZAKLJUČNE ODREDBE

ČLANAK 31.

 • U svim sporovima između Udruge i jednog ili više članova odlučuje Predsjedništvo. Kod razlike u shvaćanju neke odredbe ovog Statuta odlučuje Predsjedništvo.

ČLANAK 32.

 • Ispravno tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

ČLANAK 33.

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruge.
U Požegi, 24.veljače 2001. godine.