MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

Statut udruge

Na temelju članka 11.Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 70/96) na Skupštini Udruge roditelja djece s posebnim potrebama “MI“, održanoj 24.veljače 2001. godine donesen je:

STATUT

OSNOVNE ODREDBE

ČLANAK 1.

ČLANAK 2.

ČLANAK 3.

ČLANAK 4.

ČLANAK 5.

DJELATNOST UDRUGE

ČLANAK 6.

Udruga nastoji ostvariti svoje ciljeve kroz slijedeće djelatnosti:

ČLANAK 7.

Voditelj podružnice:

ČLANSTVO

ČLANAK 8.

ČLANAK 9.

Članovi Udruge imaju pravo i obvezu:

ČLANAK 10.

Članstvo u Udruzi prestaje:

Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo. Protiv odluke o isključenju može se podnijeti pismeni prigovor Skupštini Udruge u roku od 30 dana od primitka odluke. Odluka Skupštine je konačna.

ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

ČLANAK 11.

ČLANAK 12.

ČLANAK 13.

Skupština raspravlja i donosi odluke o svim pitanjima koja se odnose na ostvarivanje programa i zadataka Udruge, a posebno o :

ČLANAK 14.

ČLANAK 15.

ČLANAK 16.

ČLANAK 17.

Predsjedništvo u okviru svojih zadataka i ovlaštenja:

Predsjedništvo je odgovorno za svoj kao i sveukupni rad Udruge

ČLANAK 18.

Predsjednik Udruge:

ČLANAK 19.

Dopredsjednik Udruge:

ČLANAK 20.

Tajnik Udruge:

ČLANAK 21.

Blagajnik Udruge:

ČLANAK 22.

ČLANAK 23.

ČLANAK 24.

ČLANAK 25.

ČLANAK 25A.

Udruga ima slijedeće Odbore:

  1. odbor za izgradnju koji broji 5 članova Udruge + 2 vanjska člana
  2. odbor u prirodi i s prirodom koji broji 5 članova
  3. odbor za kulturno – zabavne djelatnosti, stručni rad sa djecom i druženja , koji broji 5 članova

Svaki Odbor imenuje predsjednika Odbora , koji je ujedno i dopredsjednik Udruge za područje kojim rukovodi. Svaki Odbor dužan je početkom svake godine izraditi plan aktivnosti za tekuću godinu koji je dužan dostaviti na suglasnost predsjedništvu Udruge, a predsjednik Odbora odgovoran je za realizaciju plana Odbora.

ČLANAK 26.

IZVORI SREDSTAVA

ČLANAK 27.

Izvori sredstava Udruge su:

Plan prihoda i rashoda utvrđuje se za svaku godinu, financijskim planom. Sredstva Udruge mogu se koristiti samo namjenski u skladu sa Statutom i usvojenim financijskim planom.

ČLANAK 28.

ČLANAK 29.

PRESTANAK RADA UDRUGE

ČLANAK 30.

ZAKLJUČNE ODREDBE

ČLANAK 31.

ČLANAK 32.

ČLANAK 33.

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruge.
U Požegi, 24.veljače 2001. godine.